ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) van Easy Finance Solutions B.V. (hierna te noemen “EasyKas”, “wij,” “ons” of “onze”). EasyKas is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77463404. Met het gebruiken of bezoeken van de (mobiele) applicaties, websites of andere diensten van EasyKas (hierna gezamenlijk te noemen de “Dienst”) stemt u in dat u gebonden bent aan deze Algemene Voorwaarden. ‘’U” bent de gebruiker van de Dienst van en/of EasyKas. De Dienst is in eigendom en in beheer van EasyKas. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op uw rechten en plichten. Indien u niet gebonden wilt zijn aan deze Algemene Voorwaarden, gebruikt of bezoekt u de Dienst niet. 

Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik maken van de Dienst van EasyKas. De toepasselijkheid van de door U gehanteerde Algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Registratie en accountbeveiliging 

 1. U moet minimaal 18 jaar oud zijn om de Dienst te gebruiken.
 2. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via uw account. U gaat ermee akkoord dat u uw account, gebruikersnaam of andere account-gerelateerde rechten niet zal verkopen, overdragen of uitlenen. Met uitzondering van personen of bedrijven die uitdrukkelijk geautoriseerd zijn om accounts aan te maken namens hun werkgevers, opdrachtgevers of cliënten, verbiedt EasyKas het aanmaken van een account voor iemand anders dan uzelf.
 3. U verklaart dat alle informatie die u verstrekt of verstrekt heeft tijdens het aanmaken van een account juist, accuraat, volledig en actueel is en u gaat akkoord dat u uw accountsgegevens dient bij te werken om de juistheid en accuraatheid te behouden.
 4. U gaat akkoord dat u de inloggegevens van andere EasyKas gebruikers niet zal gebruiken, verzamelen of achterhalen.
 5. U zal niet proberen een andere gebruiker te beperken in het gebruik van de Dienst en u mag het schenden van deze Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van EasyKas niet aanmoedigen of vergemakkelijken.
 6. U bent verantwoordelijk voor het bewaren en het geheimhouden van uw wachtwoord.
 7. U zal via de Dienst niet op ongeoorloofde wijze een account aanmaken, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het gebruik van een apparaat, script, bot, spider, crawler of scraper. 

Veiligheid 

 1. U mag de Dienst niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden. U gaat akkoord met alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw gebruik van de Dienst, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetgeving inzake het auteursrecht.
 2. Het is niet toegestaan om de Dienst of de servers en/of netwerken die zijn verbonden met de Dienst te belemmeren of te verstoren, bijvoorbeeld door wormen, virussen, spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende code te verzenden. U mag geen inhoud of code injecteren of anderszins aanpassingen doorvoeren in, of ingrijpen in de manier waarop, een EasyKas pagina wordt weergegeven in de browser van een gebruiker of apparaat.
 3. U mag de Dienst niet veranderen, wijzigen, aanpassen of een andere website veranderen, wijzigen of aanpassen om zo ten onrechte te impliceren dat deze wordt geassocieerd met de Dienst of EasyKas. 

Basisvoorwaarden 

 1. Wij behouden ons het recht voor om de Dienst of uw toegang tot de Dienst om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment en zonder aansprakelijkheid jegens u aan te passen of te beëindigen.
 2. Wij behouden ons het recht voor om het gebruiksrecht van een gebruikersnaam om welke reden dan ook, te laten vervallen.
 3. Bij beëindiging komen alle licenties en andere rechten die op grond van deze Algemene Voorwaarden aan u zijn verleend, onmiddellijk te vervallen.
 4. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de Dienst te weigeren voor elke willekeurige persoon op elk gewenst moment en om welke reden dan ook.
 5. U gaat akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle datakosten die u maakt door het gebruik van de Dienst.
 6. Wij verbieden ‘crawling’, ‘scraping’, ‘caching’ of op een andere wijze toegang verkrijgen tot de Dienst via geautomatiseerde middelen (behalve als gevolg van de standaard zoekmachine protocollen of technologieën gebruikt door een zoekmachine met uitdrukkelijke toestemming van EasyKas).

Vergoeding 

 1. Aan het gebruik van EasyKas is een vergoeding per maand verschuldigd. Deze abonnementsvergoeding dient steeds vooraf te worden voldaan. De kosten verbonden aan het gebruik van EasyKas zijn vermeld op de website van EasyKas. De hierin genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 
 2. Voor het abonnement wordt maandelijks een elektronisch factuur gestuurd. Betaling dient altijd te worden verricht via automatische incasso en wordt verzorgd door Mollie Payments. 
 3. Bij het aangaan van een abonnement dient éénmalig door middel van ideal de vergoeding voor de eerste maand van het abonnement te worden betaald. Hierna zal de maandelijkse vergoeding automatisch geïncasseerd worden door Mollie Payment. Met deze eerste betaling via ideal wordt tevens EasyKas gemachtigd tot automatische incasso van het abonnement. 
 4. EasyKas is gerechtigd de gehanteerde tarieven aan te passen. Ten minste twee maanden van tevoren wordt u hiervan in kennis gesteld.  
 5. Ingeval van betalingsverzuim is EasyKas gerechtigd het gebruik van de Software, evenals andere diensten die u bij EasyKas en/of de aan haar gelieerde ondernemingen afneemt, stop te zetten dan wel te beperken. 
 6. Indien betaling niet tijdig geschiedt en/of niet mogelijk is, bent U vanaf dat moment van rechtswege in verzuim. U bent vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een contractuele rente verschuldigd van 12%, dan wel de wettelijke (handels)rente indien deze op dat moment hoger is dan vorenstaande 12%.

Duur en opzegging 

 1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van EasyKas. De eerste maand, testperiode, kunt u gratis gebruik maken van de app. Na verloop van deze testperiode zal de functionaliteit van de app verminderd worden. Door het afsluiten van een betaald abonnement kunt u de app weer volledig gebruiken. Uw betaald-abonnement loopt voor één maand vanaf het moment dat u bent overgegaan naar een betaald-abonnement. 
 2. Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds één maand. U kunt steeds opzeggen tegen het eind van de betaald-abonnement periode van een maand.

Intellectuele eigendomsrechten 

 1. EasyKas verleent aan u hierbij een niet-overdraagbare licentie om de Dienst te gebruiken.
 2. Het is niet toegestaan de broncode van de Dienst te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of anderszins te verkrijgen, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan volgens een open-bronlicentie of wanneer we u uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hebben gegeven. Elke poging om dit te doen, is een schending van de rechten van EasyKas.
 3. De Dienst bevat inhoud die in eigendom of in licentie is bij EasyKas (“EasyKas Inhoud“). EasyKas Inhoud wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en merkenrechten. EasyKas heeft en behoudt alle rechten ten aanzien van de EasyKas Inhoud. Het is niet toegestaan om enige kennisgeving inzake auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen in of bij de EasyKas Inhoud te verwijderen, aan te passen of te verhullen. Evenmin is het toegestaan om EasyKas Inhoud te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, uit te voeren, weer te geven, te publiceren, te verspreiden, over te brengen, uit te zenden, te verkopen, in licentie te verlenen of op enigerlei andere wijze te exploiteren, noch er afgeleide werken van te maken.
 4. De EasyKas naam en logo zijn handelsmerken van EasyKas, en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EasyKas. Daarnaast mogen alle koppen, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts servicemerken, handelsmerken en/of beeldmerken van EasyKas zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EasyKas, niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt.
 5. EasyKas verleent aan U een onbeperkt, exclusief, niet aan derden overdraagbaar gebruiksrecht voor het gebruik door U van de door EasyKas ontwikkelde Dienst.

Derden 

De Dienst of communicatie die u ontvangt van de Dienst, kunnen links naar (mobiele) applicaties, websites of functies van derden bevatten. De Dienst kan ook de inhoud van derden bevatten die wij niet goedkeuren of aanbevelen. EasyKas controleert geen webdiensten of andere inhoud van deze derden. U erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat EasyKas op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke diensten of functies van derden. Wij raden u aan de voorwaarden en het privacy beleid van deze derden te lezen. 

Afwijzing van garanties 

 1. De Dienst, inclusief EasyKas Inhoud, wordt geleverd op een “zoals deze is”, “zoals deze beschikbaar is” en “met alle aanwezige gebreken” basis. Voor zover toegestaan door de wet, geeft noch EasyKas noch haar bestuurders, werknemers, managers, officers, partners, filialen of agenten (gezamenlijk de “EasyKas Partijen”) enige garantie of goedkeuring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot: (a) de Dienst; (b) de EasyKas Inhoud; (c) Gebruikers Inhoud; of (d) de veiligheid in verband met de overdracht van informatie naar EasyKas of via de Dienst. Bovendien wijzen de EasyKas Partijen hierbij alle expliciete en impliciete garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreukmakendheid, eigendom, maatwerk, handel, rustig genot, systeemintegratie en afwezigheid van computervirussen.
 2. De EasyKas Partijen garanderen niet dat de Dienst foutloos of ononderbroken zal functioneren, dat gebreken zullen worden gecorrigeerd of dat de Dienst of de server die de Dienst beschikbaar stelt, vrij is van schadelijke componenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot virussen. De EasyKas Partijen verklaren en garanderen niet dat de informatie (waaronder instructies) op de Dienst nauwkeurig, volledig of nuttig is.
 3. U erkent dat uw gebruik van de Dienst geheel op eigen risico is. De EasyKas Partijen garanderen niet dat uw gebruik van de Dienst bij wet is toegestaan in een bepaald jurisdictie en wijzen dergelijke garanties dan ook expliciet af. In sommige jurisdicties is het uitsluiten van impliciete of andere garanties beperkt of niet toegestaan: dat betekent dat de bovenstaande afwijzing in uw jurisdictie mogelijk niet op u en de Algemene Voorwaarden van toepassing is.
 4. Hoewel het de intentie is van EasyKas dat de Dienst zoveel mogelijk beschikbaar moet zijn, kunnen er momenten zijn dat de Dienst kan worden onderbroken door onder andere onderhoudswerkzaamheden of upgrades, noodreparaties of uitgevallen telecommunicatieverbindingen en/of apparatuur. 
 5. Door de Dienst te gebruiken, verklaart en garandeert u dat uw activiteiten bij wet zijn toegestaan in elke jurisdictie waar u de Dienst gebruikt.
 6. EasyKas heeft het recht de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien U één of meer verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst jegens EasyKas niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene voorwaarden. EasyKas zal U hiervan in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van EasyKas kan worden verlangd. De verplichting van U tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de in buitengebruikstelling van de Dienst van Eayskas bestaan.

Beperking van aansprakelijkheid 

 1. Voor zover niet verboden door de wet, zal de EasyKas Partijen in geen geval aansprakelijk zijn voor verlies of schade van welke aard dan ook (inclusief, zonder beperking, voor directe, indirecte, economische, voorbeeldige, special, straffende, incidentele, gevolgschade of schade die direct of indirect te maken hebben met): 
 1. de Dienst; 
 2. de EasyKas Inhoud; 
 3. Gebruikers Inhoud; 
 4. uw gebruik van, het onvermogen om te gebruiken, of de prestaties van de Dienst; 
 5. alle genomen maatregelen in verband met een onderzoek door EasyKas Partijen of overheidsinstellingen met betrekking tot uw gebruik of gebruik van derden, van de Dienst.  
 6. alle genomen maatregelen in verband met auteursrecht of andere eigenaren van intellectueel eigendom; 
 7. eventuele fouten of omissies in de werking van de Dienst; 
 8. enige schade aan een computer, mobiele apparaat of andere apparatuur van een gebruiker, waaronder schade als gevolg van een beveiligingsbreuk of van virussen, programmeerfouten, sabotage, fraude, fouten, nalatigheden, onderbrekingen, defecten, vertraging in de exploitatie of transmissie, computer- of netwerkuitval of enige andere (technische) storing, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade door winstderving, verlies van goodwill, gegevensverlies, werkonderbrekingen, onnauwkeurigheid van resultaten of computerstoringen, zelfs als deze te voorzien was/waren of zelfs als de EasyKas Partijen in kennis zijn gesteld of hadden moeten weten van de mogelijkheid van dergelijke schade, ongeacht of deze voortvloeit uit een overeenkomst, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of onrechtmatige daad (al dan niet geheel of gedeeltelijk als gevolg van nalatigheid, overmacht, een telecommunicatiestoring of ontvreemding of vernietiging van de Dienst). 
 1. In geen geval zal de EasyKas Partijen aansprakelijk zijn voor u of iemand anders zijn verlies, schade of letsel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de dood of persoonlijk letsel. In sommige jurisdicties is uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, dus mogelijk geldt de bovenstaande beperking of uitsluiting niet voor u. Elke aansprakelijkheid van EasyKas Partijen is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag van de door gebruiker betaalde vergoedingssom, met een maximum van twaalf maanden vergoedingssom. U vrijwaart EasyKas Partijen voor eventuele aanspraken van derden met betrekking tot een eventueel gebrek in de geleverde Dienst en/of uit hoofde van anderszins onrechtmatig handelen alsmede voor de daaruit mogelijk voortvloeiende aan derden te betalen schade. EasyKas Partijen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het, om welke reden dan ook, offline of buiten gebruik zijn van een door EasyKas ontwikkelde Dienst. 
 1. U gaat ermee akkoord dat in het geval u enige schade of verlies lijdt of enig letsel oploopt als gevolg van het handelen of nalaten van EasyKas, de eventuele schade niet onherstelbaar is en niet voldoende is om u recht te geven om een gerechtelijk verbod te eisen op de exploitatie van een website, service eigendom, product of andere inhoud die eigendom is of onder zeggenschap staat van de EasyKas Partijen en dat u niet het recht hebt om de ontwikkeling, productie, distributie, reclame, weergave of exploitatie van een website eigendom product, Dienst of enige andere inhoud die eigendom is van of onder zeggenschap staat van de EasyKas Partijen te verbieden of tegen te houden.4. EasyKas is niet verantwoordelijk voor de acties, inhoud, informatie of gegevens van derden en u vrijwaart ons, onze bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten voor alle vorderingen en schade die op enigerlei wijze voortvloeien uit een vordering tegen dergelijke derden.
  5. U gaat ermee akkoord dat elke claim die u heeft en die voortvloeit uit de relatie met EasyKas, binnen een jaar nadat de claim is ontstaan, moet worden ingediend. Anders is uw claim verjaard. 

 2. EasyKas is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden, indien de overeenkomst voor haar onuitvoerbaar is. U heeft in dat geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Vrijwaring 

U gaat akkoord (op verzoek van EasyKas) om de EasyKas Partijen te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen, onkosten inclusief de vergoedingen voor advocaten die voortvloeien uit of in een van de volgende (onder meer als gevolg van uw directe activiteiten op of via de Dienst of die namens u): 

 1. Uw toegang tot het gebruik van de Dienst; 
 2. Uw schending of vermeende schending van deze Algemene Voorwaarden; 
 3. Uw schending van enig recht van derden, inclusief enig recht van intellectueel eigendom, publiciteit, vertrouwelijkheid, eigendom of privacy recht; 
 4. Uw schending van wetten, regels, voorschriften, codes, statuten, verordeningen, of voorschriften van een overheids- en semi-overheidsinstanties waaronder alle regelgevende, administratieve en wetgevende instanties; of 
 5. Een onjuiste voorstelling door u. 

U zult volledig meewerken in de verdediging van een claim zoals EasyKas van u vereist. In geval van enige kwestie waarin schadeloosstelling van u wordt gevraagd, behoudt EasyKas zich het recht van exclusieve verdediging van en controle over de zaak voor, en zal u in geen geval een vordering afwikkelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EasyKas. 

Ongeldigheid 

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijft u gebonden aan de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. EasyKas zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), zoveel als mogelijk rekening houdend met het oogmerk en strekking van deze Algemene Voorwaarden. 

Geen rechtsverwerking 

Afstand van recht door u of EasyKas kan slechts geschieden door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving. Indien u of EasyKas haar rechten uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefent of het uitoefenen daarvan uitstelt, kan dit niet worden beschouwd als afstand van dat recht, of van enig ander recht uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden. 

Wijzigingen 

 1. Wij hebben het recht om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen en bij te werken (“Bijgewerkte Voorwaarden”).
 2. Tenzij wij om juridische of administratieve redenen wijzigingen doorvoeren, zullen wij een redelijke termijn in acht nemen om in kennis te stellen voordat de Bijgewerkte Voorwaarden van kracht worden. U gaat ermee akkoord dat wij u in kennis stellen van de Bijgewerkte Voorwaarden door ze via de Dienst te publiceren en dat u na de ingangsdatum van de Bijgewerkte Voorwaarden door de Dienst te gebruiken (of door een redelijkerwijs door ons te bepalen handeling te verrichten) u uw akkoord verklaart met de Bijgewerkte Voorwaarden. U dient deze Algemene Voorwaarden en eventuele Bijgewerkte Voorwaarden derhalve door te lezen voordat u de Dienst gebruikt.
 3. De Bijgewerkte Voorwaarden treden in werking vanaf het moment van publicatie of vanaf een latere datum die kan worden aangegeven in de Bijgewerkte Voorwaarden. Deze voorwaarden zullen vanaf dat moment van toepassing zijn op uw gebruik van de Dienst. Deze Algemene Voorwaarden gelden tevens voor alle geschillen die ontstaan voorafgaand aan de ingangsdatum van de Bijgewerkte voorwaarden.
 4. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op upgrades en updates van de Dienst welke de Dienst vervangen en/of aanvullen, tenzij deze upgrade of update gepaard gaat met Bijgewerkte Voorwaarden. In dat geval zijn de Bijgewerkte Voorwaarden van toepassing.
 5. Door het gebruik van de Dienst gaat u ermee akkoord dat de Dienst zo nu en dan upgrades en updates ondergaat, zodat EasyKas de Dienst kan verbeteren, uitbreiden en verder ontwikkelen. 

Ontbinding

EasyKas is gerechtigd – naast de overige uit de Wet toekomende rechten- de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien:

 1. U in verzuim bent met de nakoming van één of meer van uw verplichtingen uit deze overeenkomst;
 2. U in staat van faillissement wordt verklaard, U surseance van betaling heeft aangevraagd, U uw onderneming heeft stilgelegd of geliquideerd, er ten laste van U beslag wordt gelegd op uw vermogen of U uw onderneming aan derden overdraagt.

Privacy en verwerking van persoonsgegevens

Indien U aan EasyKas persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘’AVG”) ter beschikking stelt, zal EasyKas conform de van tijd tot tijd geldende privacyverklaring van EasyKas handelen. 

De verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens in de Dienst van EasyKas ligt bij U. U staat er jegens EasyKas voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. U vrijwaart EasyKas voor alle rechtsvorderingen van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met onderhavige verwerking.

Toepasselijk recht en forumkeuze 

 1. Deze Algemene Voorwaarden en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen u en EasyKas, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Overijssel. 

Contact 

Wanneer u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact opnemen met EasyKas door een e-mail te sturen naar info@EasyKas.nl.