Easy Finance Solutions B.V., hierna EasyKas, gevestigd aan Deurningerstraat 147, Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

EasyKasDeurningerstraat 147
7552 CA Enschede
www.easykas.nl


De Functionaris Gegevensbescherming van EasyKas kunt u bereiken via info@easykas.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

EasyKas verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Facturatie adres

– E-mailadres  

– IP-adres 

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel/account op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. De ouder of voogd kan in dit laatste geval altijd de aan ons verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@easykas.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

EasyKas verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om diensten in opdracht van u te leveren

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

– Het verzorgen van uw betaling

– Noodzakelijk bij automatische incasso

– Het toezenden van een nieuwsbrief en/of (elektronische) folder 

– Om wettelijke verplichtingen na te komen

– Het onderhouden van de gebruikersaccounts.

– Het verbeteren en innoveren van onze dienstverlening

– Voor marketingdoeleinden

– Easykas verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming

EasyKas neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EasyKas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en zo lang de wet verplicht om uw gegevens te bewaren. 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Persoonsgegevens: Bewaartermijn:

Personalia Wettelijke (fiscale) bewaartermijn 

NAW-gegevens Wettelijke (fiscale) bewaartermijn

Delen van persoonsgegevens met derden

EasyKas verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Easykas zal alleen gegevens aan derden verstrekken als zij daarvoor uw toestemming heeft verkregen. Wij zullen alleen derden inschakelen indien dit past bij het doel waarvoor Easykas uw gegevens verwerkt. Deze derde kan alleen deze opdracht van Easykas verkrijgen, indien deze derde aantoonbare passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en ook de geheimhouding heeft gegarandeerd.

EasyKas blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

EasyKas gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt EasyKas analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website bent u geïnformeerd omtrent deze cookies en is u gevraagd naar uw toestemming. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EasyKas en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@easykas.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek. 

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@easykas.nl. EasyKas wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EasyKas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Easykas handhaaft te allen tijden een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van personeelsgegevens te voorkomen.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@easykas.nl

De door ons verzamelde gegevens worden opgeslagen in diverse bronsystemen. Deze bronsystemen  staan meestal in Amsterdam dan wel lokaal bij een van onze dienstverleners. Deze dienstverleners werken volgens hoge veiligheidstandaarden.

Wijzigingen in het privacybeleid 

Easykas behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen. Elke aanpassing zal op onze pagina bekend worden gemaakt. Easykas adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De meest actuele versie van ons Privacybeleid kunt u terugvinden op www.easykas.nl